y@x-party.hu
Lélekkutató Intézet

Az Yrisz Klub

Lélekkutató Intézet

Lélekkutató Intézet
Lélekkutató Intézet


A Nagy Paradigmaváltás

Lélekkutató Intézet

Lélekkutató Intézet Vezérelvünk:
Teljes tesTudattal, közösségben az örök fiatalság felé!

Megalkottuk: 2009. III. 25-én, a
IV. TesTudaT Konferenciánkon

Lélekkutató Intézet

Az Angyalok Éjszakája – november 30.
Különösen jó csillagállás alakul ki, együtt álla a Hold és a Felszálló Holdcsomópont. Ennek a kezdeményezésünknek az a célja, hogy lényegesen javítsuk, erősítsük, fejlesszük kapcsolatunkat az angyali szférával, a minket kísérő, segítő angyalokkal. Most fókuszáljunk arra, hogyan legyünk egészségesebbek, hogyan küzdjük le a járványokat, és a közösségi életünkre, a kapcsolatainkra is figyeljünk. A kezdeményezésünket egyelőre csak belső körökben publikáljuk, és majd a 3 Angyalok Éjszakája után exponáljuk a társadalomban. Lényeg: fejlődjünk együtt előre, fölfelé!
Megalkottuk a XXI. század ideológiáját, a Dialektikus idealizmust
Komplettáltuk 2020. július 29-én.
Dialektikus idealizmus
0. A társadalom belsõ
differenciálódása
új irányok és elvek alapján
lényegesen megváltozik,
átrendezõdik.  
1./ Amiképpen az emberben a sejt, akképpen a társadalomban az ember.

2./ A háromszáz éve kialakult jobb- és baloldali párt-tagozódás egyre inkább ellentmondásos, sok az átfedés, és a XXI. század problémáira, feladataira már csak korlátozottan alkalmazható a pártpolitika, mint az egyik hatalmi ág.
 
3.) Az elõre és felfelé irányok sokkal inkább alkalmasabbak a társadalom belsõ mechanizmusainak és kapcsolatainak értelmezésére, tervezésére és rendezésére. A progresszivitás kontra regresszió, a konstruktivitás kontra destrukció elemzése és szintézise adekvátabb a 21. sz. világában.

4./ A Parlament munkáját lényegesen hatékonyabbá kell és lehet is tenni a kreatívitást növelõ csoportmódszerek alkalmazásával, a felszólalások összhangba, koherensebbé hozásával.

5./ Az 1989-es "rendszerváltás" eredménye, hogy a társadalom részletgazdagabb lett, specializálódott, de az 1989 után születettek szocializációja (közösségorientációja, közösségben való élet, munka) lényegesen visszaesett azokhoz viszonyítva, akik voltak kisdobosok, úttörők, illetve KISZ-tagok. Ennek a disszociálódásnak a következménye lett az individualizálódás, a konfliktálódás, rivarizálás és a társadalom tagjai nagyobb mértékben divergáltak (széthúztak, ellenségesebbé váltak), mint amit a társadalom kibír.

6./ Prejudikálható, megjósolható, hogy a 2013-204 a pozitív és a destruktív erők közötti harc lesz, melynek eredménye, hogy egy átmeneti kvázi diktatórikus, önkényeskedő hatalmi fázis után a szocialis, egységben gondolkodó többség veszi vissza a hatlamat.


7./ A teljes testudattal az örök fiatalság felé!", az anti-aging mozgalmak, a közösségorientáltság és a párkapcsolatok tisztasága sokkal motiválóbb, irányadóbb elveket indukál mind az egyének, mind a közösségek számára.


1.  A vallások dogmatikus
komponensei feloldódnak,
és a vallások korszerûbbé,
duálisabbá válnak.
A kereszténység és
a kommunizmus eszméje

lényegesen
megtisztul, megújul és
megerõsödik.


1./ Az Európában általánossá vált monoteista vallások az élet sok részének ellentmondanak. Leginkább a két nem egyenrangúságának elve és  gyakorlata sérül a katolikus, a zsidó és az iszlám vallásokban. Amennyiben Isten a  mindenekfelett álló lény lenne, akkor egyaránt kell tartalmaznia a férfi és a nõi princípiumot. A gyakorlatban viszont Allah, az Atya és az Úr férfi, és egyszemélyben dominálja a világot.

2./ Az õsmagyar és a népi természetvallások még ismerték a nõi isteneket is.

3./ Az ókori római és görög vallások több-istenhitébõl deriválódott elõször a zsidó, azután a katolikus majd pedig az iszlám hitvilág. 

4./ Amennyiben a Világban a két istenség, a nõi és a férfi egyenrangúan létezik, abban az esetben a monoteista vallások önkényesen degradálták, korlátozták világunk értelmezését. Ennek a kvázi manipulációnak nagyon sok konfliktus volt a 
következménye. Az emberek, a kollektívák tudatában az  önkényesség következtében a felvetõdõ problémák megoldására nem lehetett  választ kapni a monoteista vallások értelmezési tartományán belül maradva.

5./ A duális-többisten hit redukciója monoteizmussá folyamatnak törvényszerû továbblépése lett az ateizmus és a materializmus. 
Jó oldala is volt ennek, mert az emberek inkább egymás felé  fordultak, és pl. a szocializmus fejlettebb fokán magas szintû szervezõdés jöhetett létre a társadalomban.

6./ Az 1990-es évek elején hazánkban meginduló szellemi megvilágosodás, kísérletezés oda vezetett, hogy az emberi és a közösségi tudat és szellem egyre inkább kiteljesedhetett, egyre nagyobb mértékben megismerhettük azt a világot, amelyben élünk és építünk.

7./ A tudomány (matematika, fizika és kémia) eredményei a két pólus, a nõi és a férfi princípium egységét egzaktul be is bizonyította. 
Az élet törvényszerûségei, jelenségei sokkal érthetõbbé válnak, ha ésszerûen és jó érzéssel nyitunk a nagyvilágra.

8./A kommunizmus egy ideálisan jó társadalom eszméje, illetve  annak   megvalósítandõ társadalmi rendszernek a megnevezése, amelyben az emberiség legnagyobb alkotásának a kommunizmus eszméje uralkodik.

2. A reinkarnáció, az
újjászületés,
a leszületés jelensége
érthetõvé,
elfogadhatóvá válik
Európában is.

Az indiai Életkereszt
1./ A halál fiktív volta is a duális istenkép jól értelmezhetõvé teszi a
 "lélekvándorlás" jelenségét is. Felmérések szerint négyszer több ember hisz a túlvilágban és az újraszületésben, mint akik tagadják ezt.

2./ Már 1991-ben kifejlesztettünk olyan módszereket, melyekkel 
objektíven feltárhatók elõzõ életeink. Csupán a halálfélelem és a 
felejteni akarás redukálásával is jelentõsen javul visszaemlékezési képességünk. 

3./ Az egyik legelgondolkodtatóbb kérdés ezzel a témával kapcsolatban: kiknek áll valóban érdekében az elõzõ életek tagadása. 
Ugyanis legtöbb, tisztességes ember csak nyer azzal a tudattal, 
hogy valójában nem halt meg sem õ, sem akit gyászolt.  

4./ Egy másik paradox kérdés: ha vannak elõzõ életeink, akkor 

lehetnek következõ életeink is, és akkor ez az életünk a 
következõ elõzõ élete, tehát érdemesebb a következõ 
életeinkkel is foglalkozni?

3.  A feszület használata 
és a
fekete média jelensége 
visszaszorul,

a bankrendszer 
etikusabbá válik.

* „A feszületet, azaz a corpus ábrázolását a kereszten már Kr. u. 70-ben is alkalmazták egy római kocsma padozatán” - ez egy idézet az 1994-ben a Vatikánból kapott válaszlevélbõl.

* Következésképpen a feszületet kezdetben a római keresztényüldözõk alkalmazták megfélemlítésül, elrettentésül a keresztényekkel szemben.
Óriási erõ és tudás birtokosai voltak még i. sz. 300-ban is Jézus követõi, és ettõl okkal féltek a despota cezaromán elnyomók.
Csak négyszáz évnyi trükközés után sikerült a klérusnak elhitetni, hogy a feszület szadizmus ábrázolása, a szenvedés-szuggerálás a szeretet és a megbocsátás jele.
E nyilvánvaló hazugsággal szemben többek között a wicca, a boszorkányok, a kommunisták is megfelelõ ellenlépéseket tettek, és mára már kezd visszahatni a fekete mágia az elkövetõkre.

* Ahogyan a feszülethez "ragaszkodni" tudnak az emberek, azonképpen ragaszkodnak a fekete médiához is. Poligráfos kísérleteink bizonyítják, hogy a rossz hatású információk (a negatív hírek) mennyire rosszul hatnak a testi egészségre, a libidóra és a közösségre. 
Logikus, hogy az emberiség elõbb-utóbb túllép a média eme gyermekbetegségén is. 

* A bankrendszer a magasabb szintû pénzrendszer manifesztációja. A pénz túlértékelése folytán egyrészt mesterségesen kivontak jelentõs mennyiségû pénzeszközt a mûködõ gazdaságból, másrészt a bankok bruttó követelése jóval nagyobb a bruttó bankjegynyomtatásnál, vagyis matematikailag lehetetlen teljesíteni a bankok pénz 
visszaköveteléseit. 
Ennek nagyon sok visszázs következményeit az elmúlt években megtapasztalhattuk. Kicsit ehhez tartozik, hogy fekete mágiával jelentõsen rombolták a pénz elvét (2008. augusztus 8-i attack) 
Mára egyre inkább ezt is kivédekezték a pozitív erõk.

* A 2006. augusztus 20-án elkövetett tömegmanipulációk egyik célja olyan önkényuralom létreozása volt, amelyik diktatórikus eszközökkel megvédeni szerette volna magát az elkövetett bûnök (magzatgyilkosság, tömeggyilkosság, testvér- és család-gyilkosság) visszahatásaitól. Az attackban mostani (2010-ben uralomra került) politikus vezetõk is részt vettek.

4. Az orvosilag
indokolatlan
* Az abortuszt manapság azért lehet végrehajtani, mert a skolasztikus orvostudomány és a jogalkotó a magzatot nem tartja élõ, érzõ, emberi lénynek. Ez az álláspont már Könyves Kálmán királyunk óta megbukott. Sajnos az elmúlt másfél évben, 2010. májusától, kb. 70.000 magzatgyilkosságot követtek el kórházainkban.
Ennek a kárkihatása kb. 1500 milliárd forint, ugyanis ennyibe kerül a nemzetnek, hogy regenerálja az ártatlan magzatok újraszületését (2.5 millióan élhetnek hazánkban olyanok, akik abortuszt túlélve (tudatuk, szellemük) születtek újra.)
Ugyancsak sok probléma adódik azoknál is, akik az abortusz közvetlen rádiuszába tartoznak (a féfi, a hölgy, a magzat párja, testvérei)

* Az abortuszok megszüntetése nagyobb jelentõségû lesz, mint a 
rabszolga-felszabadítás. A rabszolgaságot azzal a meggondolásból szüntették meg, hogy a rabszolga is ember. 
És a magzat is ember! Sajnálatos módon az abortusz cinkosának
is tartható Orbán Viktor (Fidesz), Lázár János (Fidesz) és 
Gulyás Gergely (Fidesz), akik közvetve, közvetlenül megvédték 
az abortusz intézményét - 2011. február 4-7. Tény, hogy az elõd 
kormányok sem foglalkoztak megfelelõképp a probléma 
megoldásával, de a feladat: most megtiltani a magzatgyilkosságokat!

. .
5.  Az élõk számára
nem létezõ valóság a
halál.
* A halál kényszerképzete mesterségesen jön létre.
Az élettapasztalatunk az életet bizonyítja. 
A mesterséges halálgenerátorok:
- az abortusz,
- a nyugdíjrendszer,
- a fekete média, a feszület,
- az egyes vallások és az oktatás egy része.

* Mindezek jelentõs csökkentése, megszüntetése nagy 
kollektív és egyéni energiák felszabadulásával jár, amely 

energiát az élet szebbik oldalára lehet irányítani.
6.  Az öregedési folyamatok
visszafordítására
tudományos
módszereket is kidolgoznak.

* A jelenlegi (2010-ben) nyugdíjrendszer filozófiájának lényege a következõ: az ember kb. 23 évesen, ereje teljében, tele optimizmussal elkezd dolgozni. 
A munkabérének, jövedelmének egy részét befizeti nyugdíjjárulék gyanánt. Azért, mert majd „megöregszik”, és kb 60-70 évesen már nem alkalmas munkavégzésre, illetve kellõen amortizálódott, elfáradt, legyengült, és akkor nyugállományba kerül. Azután húsz-harminc év 
múlva „meghal”. 

A halál így válik kötelezõvé! A nagy, fiatalos energiához hozzá társul a halál információja. 
Ez mesterségesen lett kitalálva és fenntartva, de mûködik. Klasszikus implicit, önmagát  definiáló és megvalósító rendszer. Eleve hibás
Tény viszont, hogy lényegesen humánusabb az azt megelõzõ filozófiához képest, amikor munka, azután halál volt diktálva. 

* A XXI. században a nyugdíjrendszer alapvetõ gáttá válik. 

* Megoldás: rekreációs rendszerek létrehozása. Például: egy rekreációs alapba történik a befizetés, kb. 40 évig.  Azután 10 éven keresztül a pénz felhasználásával rekreálódik az ember, kb a 24-25 éves kornak megfelelõ szintre. És újra munkába áll, 30-40 évig, majd megint 
rekreálódik. 
Természetesen ezt a szemléletet megvalósítani több évre, évtizedre lesz majd szükség. De érdemes megpróbálni! 
Tény, hogy egy konstruktív társadalmi rendszer kell mindehhez. 
(lásd még: Európai Fiatalok Szövetsége Alapelvei)

7. Az Országgyűlés haékonyabb működési forma szerint dolgozik
A tönn száz évvel ezelőtti parlamenti formáció, munkamenet mr idejétmúlt, sokkal hatékonyabban lehet működni, ha magasabb szinten lenne szabályozva a parlament munkája. Kreatív csoportmódszerek, vizuális projekciók, animációk, és legfőkképpen az adekvát, értelmes viták, az egymást követő felszólalók esetében is.
A kétszáz fős Országgyűlés szinte csodákra lehetne képes, ha lényegesen újítana, fejlesztene, és konstruktívan együttműködne minden képviselő.
8.  Kapcsolatfelvétel és
kommunikáció földönkívüli
civilizációkkal,
magasabb szinten lévõ
lényekkel, angyalokkal.
* Hisszük – nem hisszük, de a létezésük tény.
A viszonyaink kihalkítása és fejlesztése a fõ kérdés.
Manapság veszélyesnek, rossznak tûnik a Szürkékkel való kapcsolat. Ezek az idegen lények érzelmi intelligenciája nagyon alacsonynak tûnik, bár kétségtelenül sokat tudnak.

* A többiekrõl (pl. angyalokról) ma még kevés konkrét szó esik. A televizóban lényegesen csökkentek e témával kapcsolatos mûsorok az 1990 éves elsõ feléhez képest.

Ezen változtatnunk kell.

A X. TesTudaT Konferencia egyik főtémája lesz  2016. március 25-én
9.  Globális összefogás,
fellendülés.
Az emberiség

új dimenzióinak aktválása.
* Az Európai Unió megújulásának fontos feltétele, hogy nagyobb, absztrakciós
szinteken határozza meg azokat a célokat, amelyekért a tagállamok, a nemzetek összefogására, konstruktív együttmûködésére lehet alapozni.
Az elérésükhöz szükséges lesz pl. a tervgazdaság (pl. a KGST-ben is volt ilyen), és ennek eredménye a nagyobb hatékonyság, a kevesebb pazarlás a természeti és az emberi erõforrásokkal.

* 2014-re jósoljuk a nemzetközi együttmáködés magasabb szintre való lépését.
10. A napenergia direkt
hasznosítása az emberi
egészség javítására.
* A napenergia fizikai és biológiai felhasználása már egyre jobban fejlõdik. A továbbiakban olyan módszerek is napvilágra kerülnek, amelyek segítségével a testi, egészségi állapotunk közvetlenül javulhat. Akár csontpótlás (pl. fog újra növesztés, térdkalács regenrálás stb.) vagy szövet,. szerv reaktíválás is lehetséges lesz.
11. Duális párkapcsolatok
tömeges kialakulása és a
duálok vezetõ szerepe erõsödik.
"Ki miben hisz, abban üdvözül!
Egyre többen ismerik fel annak szükségességét, hogy a jó, az ideális párkapcsolatokat elismerõ vallási-állami szisztémáknak nagyobb az ereje és tekintélye a többi rendszereknél. Éppen ezért a haladás egyik leglényegesebb irányelve a duális párkapcsolatok kialakítása és fenntartása lesz.
"A Lélek tudja, érzi, hogy van valaki a Mindenségben, akivel egy a Végtelenben!"

Start: 2009. június 14.
2010. június 3. * október 29. * november 11. * március 14. * december 8. 21.
2012. 01. 23. * 02. 12. * 02. 20.  * 06. 10. * 2012-11-12 * 2012-12-05 * 2014-12-29 * 2016-01-01 * 2020-07-29